Хроничните болести, том ІI

Част 1 | от Agaricus muscarius до Aurum muriaticum

предстоящо издание

След отпечатването на теоретичната част на Хроничните болести през ноември 2016 година, работата върху превода продължава с Materia Medica на антипсоричните лекарства, включени в том ІІ.     

Том две условно е наречен така от издателите на Ханеман. В действителност, второто издание на “Хроничните болести” (1835-1839) излиза в пет части, в които Ханеман окончателно е представил патогенезите на всичките 47 антипсорични лекарства.

Първата част от тази Materia Medica ще бъде отпечатана на български език през месец септември 2017 година. В нея на 350 страници са включени лекарствата Agaricus muscarius, Alumina, Ammonium carbonicum, Ammonium muriaticum, Anacardium orientale, Antimonium crudum, Arsenicum album, Aurum metallicum и Aurum muriaticum.

Структурата на тази Материя медика представлява просто изреждане на симптомите. Особената ѝ ценност се състои в това, че тези патогенези са всъщност първите доказвания на антипсоричните – най-дълбоко действащите лекарства; патогенези, в които са обобщени доказвания, извършени от Самуел Ханеман, синът му, докторите Лангхамер, Грос, Хартлауб, Щапф, Тринкс, Зайдел, Херинг, Хартман, Херман и още редица измежду пионерите в класическата хомеопатия.

Предизвикателство пред преводача и редактора беше оформлението на симптомите, за да бъдат четивни, тъй като в оригинала те са изредени едни след други, без да бъдат обособявани в секции. Единственото отклонение, което сме си позволили в този смисъл, бе да групираме по секции симптомите, принадлежащи към дадена област на тялото. Тъй като в патогенезите на някои лекарства има смесване на симптоми от различни области на тялото, не при всяко лекарство е било възможно да се следват с точност секциите на Материя Медика така, както е обичайно възприето.

Навсякъде в този труд симптомите, които не носят отметка или име, са доп­ри­не­сени от Самуел Ханеман.

Предговор от Ричард Хюз, д.м.

Книгата ще бъде на пазара през месец септември 2017. Издава Център Хомеопатичен форум. За поръчки посетете страницата на Ханеман.