Общи условия за ползване на сайта

І. Съдържание на сайта Открито за хомеопатията (https://homeopathyunbound.com).

Отварянето на страници на сайта и/или следването на препратки в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите условия за ползване.

Уебсайтът “Открито за хомеопатията” е собственост на Цветана Коджабашева, за краткост “Автор”. Електронна книжарница Куантум е собственост на Фондация “Куантум”, ЕИК 177205969, за краткост “Фондацията”.

Съдържанието на сайта е защитено от Закона за авторското право и сродните му права. Съдържанието е създадено или преведено от Автора. Потребителите на сайта могат да използват части или в цялост текстовете на статиите или преводната литература, публикувани на сайта, само за лична употреба. При никакви условия не се разрешава разпространение на части или в цялост на текстовете на статиите или преводната литература, публикувани на сайта, с търговска цел.

На сайта се допускат публикации от гостуващи автори. Тяхното съдържание е изключително авторско право на съответния гостуващ автор. За публикациите от гостуващи автори важат правилата, които важат и за Автора.

Потребителите на сайта могат да споделят в Интернет части или в цялост текстовете на статиите или преводната литература, публикувани на сайта при условията на Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Реклама на продукти и услуги не се допуска по никой начин, под никаква форма и от ничие име. Никакви части от информацията, публикувана на него, не могат да бъдат използвани за реклама.

Всяко използване на сайта в разрез с настоящите Общи условия представлява закононарушение. За нарушенията се отговаря по ред, съгласно действащото българско законодателство.

ІІ. Електронна книжарница “Куантум”.

Електронна книжарница “Куантум” е собственост на Фондацията.

ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки страницата на Електронна книжарница “Куантум”, вие приемате без ограничения и безусловно настоящите Условия за ползване.

С използването на уебсайта потребителят декларира, че е над 16год. или има съгласието на родител.

Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.
 
Задължения на потребителя при регистриране

Предвид ползването на Електронна книжарница “Куантум”, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните на уебсайта Услуги. При възникване на такова искане, Електронна книжарница “Куантум” премахва потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез изпращане на e-mail до tkodjabasheva@gmail.com. 

Политика за защита на лични данни

1. Електронна книжарница “Куантум” предприема необходимите мерки и носи дължимата отговорност за защита на личните данни на Потребителя, които стават негово достояние във връзка и като резултат от използването на сайта https://homeopathyunbound.com от Потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2. В полетата на регистрационния формуляр, попълван от Потребителя при създаване на профил на Електронна книжарница “Куантум” и в полетата на формуляра за он-лайн поръчка на Електронна книжарница “Куантум”, Електронна книжарница “Куантум” ясно маркира задължителните и доброволните елементи от предоставяните лични данни, както и резултатът от отказ за тяхното попълване и предоставяне. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят изразява съгласие данните за него да бъдат обработвани по предвидения в тях ред. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки, които дават възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от Потребителя. Впоследствие, ако желае, Потребителят има правото и техническата възможност, чрез редакция на настройките, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.

3. В случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица, Електронна книжарница “Куантум” има право да предостави личните данни на Потребителя на съответните компетентни държавни органи в съответствие с действащото българско законодателство.

4. Електронна книжарница “Куантум” събира и използва информацията за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Личните данни, предоставени от Потребителите, са използвани от Електронна книжарница “Куантум” за анализ и подобрение ефективността и работата на Електронна книжарница “Куантум”; за управление на създадените он-лайн поръчки, за доставка на поръчаните продукти; за защитена обработка на плащания през криптирана линия; за комуникация с Потребителите относно он-лайн поръчки и продукти. Електронна книжарница “Куантум” съхранява личните данни за период от 5 години. При всяко следващо предоставяне започва да тече нов петгодишен период.

5. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за продажба, сключван от разстояние на страницата на Електронна книжарница “Куантум”.

6. Действията на Потребителя в Електронна книжарница “Куантум” (създавани поръчки, харесвани книги, задавани въпроси, коментари и др.) и информацията за он-лайн поръчките му (брой, цена, конкретни заглавия, обща сума) винаги могат да бъдат използвани от Електронна книжарница “Куантум” за целите на директния маркетинг, когато това не противоречи на действащото българско законодателство.

7. Електронна книжарница “Куантум” се задължава да не разкрива никаква част от личните данни на Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

– е получило изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или на по-късен етап;

– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

– други, посочени в закона случаи.

8. С регистрацията си в Електронна книжарница “Куантум” Потребителят разрешава в потребителските му профили в Електронна книжарница “Куантум”, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани съобщения от Електронна книжарница “Куантум”.

9. При създаване на он-лайн поръчка Електронна книжарница “Куантум” обработва лични данни на Потребителя, необходими за изпълнение на създадената от Потребителя он-лайн поръчка – Имена, Тел.номер, Адрес, E-mail и ЕГН /при изискана от потребителя фактура на физическо лице/.

Потребителят се съгласява, че при сключване на договор за продажба от разстояние, част от неговите лични данни ще бъдат предоставени на съответната фирма-подизпълнител за целите на осъществяването на доставка на създадената он-лайн поръчка. Такива лични данни са: Имена, Адрес, Тел.номер.

Конфиденциалност на комуникацията

Потребителите, приемайки настоящите Общи условия, се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с тях, да бъдат използвани от Електронна книжарница “Куантум” за изпращане на съобщения и водене на кореспонденция, свързана с последствията, възникнали като следствие от ползването на сайта Електронна книжарница “Куантум”.

Право на възражение

Потребителят има възможност по всяко време да изрази писмено възражение личните му данни да бъдат обработвани от Електронна книжарница “Куантум”. Потребителят може да предяви претенция и да оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани от Електронна книжарница “Куантум”, като изпрати e-mail, свързан с конкретната ситуация, на tkodjabasheva@gmail.com.

Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие с настоящите Общи условия.

Използване на IP адреси, бисквитки (cookies) и други технически данни

С цел подобряване качеството на уебсайта, Електронна книжарница “Куантум” наблюдава кои сeкции се посещават и колко време продължават тези посещения. Този мониторинг се осъществява чрез регистрация на IP адресите на компютрите на потребителите, а също и чрез използване на бисквитки. Регистрацията на IP адреса е част от системната администрация и не предполага директно идентифициране на посетителя. Системата за мониторинг на сайта наблюдава и други системни параметри като операционна система, вид браузер, резолюция на монитора и др., които не представляват лични данни, не могат да послужат за идентификация на потребителите и се използват за статистически цели. Фразите, въведени от потребителите във формулярите за търсене също се наблюдават, но в обобщен вид, непозволяващ да бъдат свързани с конкретни потребители.

Бисквитките (cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът записва в устройството на потребителите, за да отчита трафика, който потребителят генерира в уебсайта. Бисквитките се използват от системата за онлайн поръчки на сайта, както и други негови функции. Всеки път, когато потребителят добави някое издание в поръчката си, информацията за него се съхранява на устройството. Бисквитките се обновяват всеки път, когато потребителят посещава Електронна книжарница “Куантум”. Те не могат да послужат за идентификация – те само разпознават, че в миналото e посетен Електронна книжарница “Куантум” и така помагат за подобряване на потребителското изживяване. Всеки сайт може да има достъп само до бисквитките, записани от него. Бисквитките не съдържат лични данни, но могат да съдържат информация, която е въведена от потребителя. Чрез бисквитките не се получава достъп до данни, поместени върху паметта на устройството. В рамките на услугата, която предоставяме на нашите партньори рекламодатели, те също използват бисквитки. Бисквитки се използват и от системата за анализ на трафика Google Analytics, както и от плъгините за социалните мрежи, инсталирани в сайта.

Електронна книжарница “Куантум”използва долупосочените видове бисквитки:

  • задължителни бисквитки /essential cookies/ – този вид бисквитки е нужен за функционирането на страницата на Електронна книжарница “Куантум”. Например, потребителски сесии. Забраната на този вид бисквитки означава невъзможност за влизане в създадения от Потребителя акаунт на Електронна книжарница “Куантум”, създаване на он-лайн поръчка и всякакви други базисни функционални действия;
  • бисквитки за функционалност и ефективност /performance and functionality cookies/ – този вид бисквитки е свързан с предпочитанията на Потребителите, разпознаване на потребителите; предоставяне на информация, свързана с предпочитанията на Потребителите; анализ на работата на страницата на Електронна книжарница “Куантум”; за временно съхраняване на анонимизирана информация, чрез която на Потребителите се предоставят релевантни предложения; във връзка със спомагателни за сайта дейности.

    Възможно е да настроите браузера си да не приема бисквитки. Можете да отхвърляте и нашите бисквитки, но в този случай има риск определени функции в някои от секциите на сайта да не бъдат активни, например поръчката на издания. Докато не промените настройките на браузера си, бисквитките ще се записват/обновяват всеки път, когато влезете в сайта ни и с използването му вие се съгласявате на това.

Бисквитки на трети страни – с рекламни цели

Електронна книжарница “Куантум” не използва външни услуги – рекламни мрежи, поради което не използва бисквитки на трети страни с рекламни цели.

Бисквитки на трети страни – за функционалност

Във връзка с инструменти на трети страни, които са интегрирани в Електронна книжарница “Куантум”, възникват друг вид бисквитки – като следните опции: Вход с Facebook, Вход с Google. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от Електронна книжарница “Куантум”. Ако Потребителите не желаят те да възникват, не би следвало да използват горепосочените външни инструменти, интегрирани в Електронна книжарница “Куантум” и сайта https://homeopathyunbound.com.

 
Цени

Всички цени на Продуктите или Услугите са крайни, обявени са в лева /лв./, с включено ДДС и всички други изисквани данъци или такси. Електронна книжарница “Куантум” има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене(създаване) на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на информацията Електронна книжарница “Куантум” има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови в 14-дневен срок сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива. Всички продукти, включително такива в промоция или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта.

 
Доставка

Доставката на поръчаните стоки се извършва по посочения от Електронна книжарница “Куантум” начин и от посочения от Електронна книжарница “Куантум” подизпълнител, според посочените срокове и според предложените на уебсайта възможности. Електронна книжарница “Куантум” си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя. Електронна книжарница “Куантум” си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя цената, срока, както и  начина на доставка. Електронна книжарница “Куантум” не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката, възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от Електронна книжарница “Куантум” обстоятелства. Електронна книжарница “Куантум” доставя на територията на България поръчаните продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя или в офис на куриерската фирма, посочен от Потребителя. Електронна книжарница “Куантум” не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.

В случай на изчерпани количества от продукт в създадена поръчка, Електронна книжарница “Куантум” ще уведоми Потребителя. Ако продукта е заплатен предварително, Електронна книжарница “Куантум” ще възстанови по предоставена от Потребителя сметка сумата, заплатена от Потребителя в 14-дневен срок.

Плащане на закупени стоки и услуги
 
При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Електронна книжарница “Куантум” или на нейния представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка. Пратки с метод на плащане наложен платеж се изпращат с услуга Пощенски паричен превод (ППП). Разписката за ППП, издадена от куриерската фирма е равносилна на касов бон. При издадена фактура разписката за ППП се прикрепя към фактурата.
При плащане по PayPal, поръчаните стоки и услуги се доставят, след като преводът бъде потвърден. В основание за плащане задължително се вписва  номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.
 
Срок за плащане

Срокът на плащане за поръчки, при които се изисква предварително заплащане е до 24 часа от датата на генериране на поръчка в уебсайта. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане, поръчката се счита за отказана.
 
Право на отказ от закупена стока

Съгласно чл.50 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, с изключение на разходите за връщане на стоката. Срок за упражняване на право на отказ – 14 дни. Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките или доброто им функциониране.

За упражняване право на отказ Купувачът трябва да изпрати следните данни на имейл tkodjabasheva@gmail.com: 1. Номер на поръчка, 2. Имена на клиент 3. Телефон за връзка 4. IBAN. 5. Титуляр на сметката. 6. Наименование на продукт, който подлежи на връщане.

Възстановяването на заплатената сума ще се извършва в 14-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за дистанционна продажба от страна на Купувача.

Поръчки, които не са напуснали Логистичния център, могат да бъдат анулирани чрез мейл до tkodjabasheva@gmail.com.

Алтернативно решаване на спорове /АРС/

При възникнал спор, който е отнесен за разглеждане от потребителя директно към търговеца, но не е бил решен между тях, потребителят има възможност за Алтернативно решаване на спорове /АРС/ https://kzp.bg/

Алтернативното решаване на спорове между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии.

Потребителите имат две възможности:

  • Да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.
  • Да подадат заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, намиращо се в текущата секция. Информация за видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия. https://kzp.bg/login

Приложимо право 

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.