Първо издание на „Хроничните болести“ в България

С вълнение обявявам излизането от печат на първи том от фундаменталния труд на д-р Самуел Ханеман в превод на български език. Тя бе преведена от мен в началото на 2014 година и близо три години остана достъпна за свободно четене онлайн.

Тъй като аудиторията на Открито за Хомеопатията е предимно професионална, настоящата публикация не навлиза в детайли относно съдържанието на книгата, а само я представя накратко преди първото ú издание в България.

Преди да продължа по същество, подчертано изказвам своята искрена, голяма благодарност на Екатерина Чамурлийска от „Център Хомеопатичен Форум“ за нейния принос като редактор, който със своите познания и опит обогати превода на книгата и направи възможно отпечатването ú. Цялата публикация „Първо издание на „Хроничните болести“ в България“

Взаимовръзки между елементарните субстанции – Част ІІ

„В своята проста форма въглеродът е химически инертен, също като силиция; и колкото повече въглеродът се доближава до своята чиста, проста и същевременно неорганична форма, толкова по-близко стои той до силиция.“

Втора част

От Джозеф Л. Каплов

60 години преди груповия анализ на Шолтън, сравнения между лекарствата от тринадесета, четиринадесета, петнадесета и шестнадесета колона на таблицата.

Изнесена в резюме пред Бюрото по хомеопатична философия при Международната Ханеманова Асоциация на 17 юни 1942 година.

‘The Homeopathic Recorder’, септември 1944, том LХ, № 3

Шеста група | Група на сярата

(*Шестнадесета колона на периодичната таблица – бел.пр.) Цялата публикация „Взаимовръзки между елементарните субстанции – Част ІІ“

Взаимовръзки между елементарните субстанции – част І

„Никой проблем не може да устои на атаките на постоянното мислене“.
Волтер

От Джозеф Л. Каплов

60 години преди груповия анализ на Шолтън – Студия върху сходствата между елементите в периодичната таблица и паралели между хомеопатичните лекарства, направени от тези елементи и техните съединения. Изнесена от автора в резюме пред Бюрото по хомеопатична философия при Международната Ханеманова Асоциация на 17 юни 1942 година.

Публикувана на части в три последователни броя на ‘The Homeopathic Recorder’ през 1944 година поради големината на материала. Открито за хомеопатията ще репликира частите в превод на български, започвайки с общата част на изложението върху периодичния закон и сравненията между лекарствата от първа, втора и седемнадесета колона на таблицата.

Първа част

‘The Homeopathic Recorder’, август 1944, том LХ, № 2. Приложените към текста диаграми и таблици са добавени от преводача.

Изучаването на лекарствените взаимовръзки може да стане по няколко подхода, защото подобието между групите произтича от няколко източника. Например като подобието и комплементарните връзки между Belladonna и Calcarea carbonica, които произтичат от изобилието на соли на варовика в почвата, където расте смъртоносното кучешко грозде; или както връзката между Pulsatilla и калиевата група води източника си от изобилието на калиеви соли в почвата, където расте горската съсънка. Цялата публикация „Взаимовръзки между елементарните субстанции – част І“

Реперторизирате ли?

От А.Д. Съдерланд

Беседа и дискусия, изнесена пред Бюрото по хомеопатична философия при Международната Ханеманова Асоциация на 20 юни 1951 г.

Публикувана в ‘The Homeopathic Recorder’ през м. юли 1953 година, том LХIX, № 7

В отговор на заглавието ще започна с това: някои от нас реперторизират, а други – не. Тази не особено систематизирана беседа е насочена към втората група.

Реперториумът представлява индекс от симптоми, подредени систематично. Те могат да бъдат поставени в азбучен ред или схематично, според частите на тялото; или пък според определени принципи. Целта на реперториума е да послужи за справка и насока при търсенето на даден симптом, който води към симилимума, или да спомогне при отграничаването на две или повече лекарства в един случай. Друга цел е внимателното изучаване на всички симптоми в хроничните случаи. Цялата публикация „Реперторизирате ли?“

Записки върху нозодите

„Всички симптоми се влошават през нощта – от залез до изгрев, от здрачаване до разсъмване. Много пъти съм виждал този симптом да се потвърждава, и само при срещата с него съм бил изкушен да протегна ръка към шишенцето със Syphilinum, да обявя предписанието му още преди да съм снел останалите детайли, и да обобщя случая както трябва. Но не бива да бъдем лекомислени и да предписваме върху един симптом. Трябва да търсим и други.“
Й. Андърхил

От Йожен Андърхил Мл., д.м.

Беседа, изнесена пред Бюрото по Материя Медика на Международната Ханеманова Асоциация през м. юни 1929 г.

Публикувана в ‘The Homeopathic Recorder’ през м. февруари 1930 година, том ХLV, № 2

В тесния смисъл на думата, „нозод“ означава патологична материя, добита от растителни, животински или човешки източници. Secale cornitum е следователно растителен или полурастителен нозод. Tuberculinum bovinum е животински нозод, а Medorrhinum – човешки болестен продукт. Цялата публикация „Записки върху нозодите“

Относителността при медицинските присъди

„Среден на ръст, тъмнокос, слаб, мършав и изтощен учител ме потърси преди три години за своя нагнояващ черен дроб. Абсцесът в него започнал 10 месеца преди моята визита и в целия този период бил лекуван с ортодоксални методи в една от най-добрите болници в Индия, с прилагане на всички възможни антибиотични и други терапии, и под грижите на един от най-добрите хирурзи в страната, който аспирирал черния му дроб десетина пъти, с последващи три операции, докато най-сетне дал следната прогноза: …“

От М. Баташари

Превод на статия, публикувана в ‘The Homeopathic Recorder’ през 1954 година, том LХХ, № 2

С излагането на своята теория за относителността, Айнщайн направи невалидни всички предшестващи я концепции – за гравитацията, етера, геометрията и други. Някои циници биха могли да му нанесат удар с възражението, че неговата теория за относителността е само относително вярна. Каквато и да е тя обаче, ние можем да свидетелстваме, че е факт в областта на медицинските решения. Когато разни авторитети, специалисти или превъзходни хирурзи отсекат, че даден случай е изцяло безнадежден, озадачаващо нелечим или типично хирургичен, ние трудно потискаме усмивката си, защото знаем, че присъдите на тези почитани люде са показателни за техните велики грешки, провали и пропуски – които при по-близък преглед се оказват да варират между петдесет и деветдесет процента. Ето няколко случая, които да илюстрират нашето твърдение. Цялата публикация „Относителността при медицинските присъди“